Понеділок
26 Жовтня 20
08:19
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Котелевська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2
Головна Реєстрація Вхід
Статут школи »
Зміст сайту школи

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу


СТАТУТ

Котелевської загальноосвітньої  школи І – ІІІ ступенів №2

Котелевської районної ради

 

РОЗДІЛ 1.  Загальні положення

1.1. Котелевська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 2 Котелевської районної ради (далі школа) — комунальний заклад освіти, створений на спільній власності територіальних громад Котелевського району. Підпорядкований Котелевській районній раді та районному органу управління освіти.

1.2. Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Мiнiстрiв України, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та цим статутом.

1.3. Головним завданням школи є забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.4. Юридична адреса школи: 38602 Полтавська область, Котелевський район, смт Котельва, вулиця Маяковського, 90, телефон 2-15 -  33.

1.5. Школа є юридичною особою, яка має печатку, штамп, бланк, може мати рахунки в установах банку, самостійний баланс.

1.6. Зміни до цього статуту вносяться школою за погодженням з районним органом управління освіти та затверджуються районною радою.

 

РОЗДІЛ 2. Структура і основи діяльності школи

2.1. Тип школи:

середня загальноосвітня школа — загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ ступенів:

І ступінь — початкова школа (1 - 4 класи — термін навчання 4 роки);

ІІ ступінь — основна школа (5 - 9 класи — термін навчання 5 років);

ІІІ ступінь — старша школа (10 - 11 класи — термін навчання 2 роки).

Школа може мати у своєму складі класи з поглибленим вивченням предметів, групи продовженого дня.

Школи всіх трьох ступенів функціонують разом.

2.2. Мова викладання - українська.

2.3. Школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.4. Школа діє на підставі статуту, який розробляється на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

2.5. Школа  самостійно приймає рішення та здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

2.6. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої,       виробничої, наукової діяльності;
 • дотримання фінансової дисципліни.

2.7. Школа має право:

 • проходити в установленому порядку атестацію;
 • визначати форми, методи, засоби організації навчально-виховного процесу за положенням із засновником;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти та впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • використовувати різні форми морального та матеріального заохочення  до учасників навчально-виховного процесу;
 • бути власником та розпорядником рухомого та нерухомого майна згідно законодавства України та цього статуту;
 • отримувати кошти та матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб.

2.8. У школі створюється та функціонують методичні об’єднання вчителів початкових класів, вчителів гуманітарного, природничо-математичного,  класних керівників.

2.9. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації здійснюється медичним працівником, який входить до штату закладу. Щорічний медичний огляд учнів, моніторинг і корекція стану здоров’я, проведення лікувально-профілактичних заходів забезпечуються центральною районною лікарнею.

2.10. Взаємовідносини школи  з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2.11. Реорганізація школи проводиться у разі зміни її типу або форми власності.

 

РОЗДІЛ 3.  Організація навчально-виховного процесу

3.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи її розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою школи.

3.2. Навчально-виховний процес у школі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України з конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання, які затверджуються відділом освіти Котелевської райдержадміністрації.

3.3. Робочі навчальні плани затверджуються відділом освіти Котелевської райдержадміністрації.

3.4. Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани школи погоджуються з Міністерством освіти і науки за поданням управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації.

3.4.1. Школа забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3.5. Школа працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.6. Індивідуалізація і диференціація навчання у школі забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти.

3.7. Школа обирає форми, засоби i методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту” та цим статутом.

3.8. Навчально-виховний   процес  у  школі  здійснюється  за груповою та індивідуальною формою навчання.

Індивідуальне навчання та екстернат у школі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки.

3.9. Мережа класів у школі формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв (але не більше ніж 30 учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

3.10. Прийом учнів до всіх класів школи здійснюється на безконкурсній основі відповідно до території обслуговування. Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до школи за наявності вільних місць у відповідному класі.

3.11. Зарахування учнів до школи здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора. Для зарахування учня до школи  батьки  або  особи,  які  їх замінюють,  подають заяву,  копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка,  особову справу (крім дітей, які  вступають  до  першого  класу),  до  навчального  закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років.

3.12. У школі першого ступеня  для учнів 1 – 4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, створюються групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

3.13. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у школі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки та погодженими з Мінфіном.

3.14. Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, заліків, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.

Школа може обрати інші,  крім уроку,  форми  організації навчально-виховного процесу.

3.15. Структура навчального року та режим роботи встановлюються школою у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.

Навчальний рік у школі починається 1 вересня і організовується за семестровою системою; закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення загальноосвітнього навчального закладу для роботи у новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів.

Для учнів початкових класів, для учнів 5 – 8, 10 класів проводиться навчально-виробнича практика в терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

Залучення учнів  до  видів  діяльності,  не  передбачених навчальною   програмою   та  робочим  навчальним  планом  школи, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб,  які їх замінюють.

3.16. Протягом року запроваджуються осінні, зимові та весняні канікули, тривалість яких не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.17. Тривалість уроків у школі становить: у перших класах — 35 хвилин, у других – четвертих - 40 хвилин, у п’ятих – одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та державної санітарно-епідеміологічної служби.

Для  учнів  5 – 9-х  класів  допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і  контрольних  робіт,  написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10 - 11-х класах допускається проведення  підряд  двох  уроків  з  одного  предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

3.18. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором школи. Крім обов’язкових навчальних занять у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні  та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та розвиток їх творчих здібностей, нахилів, обдарувань.

3.19. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку i харчування учнів, але не менш як 10-20 хвилин.

3.20. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

3.21. За відмінні успіхи в навчанні учні 2 - 8, 10 класів можуть нагороджуватися похвальним листом, а випускники школи ІІІ ступеня – похвальною грамотою „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, медалями – золотою „За особливі успіхи у навчанні” або срібною „За успіхи у навчанні”. За відмінні успіхи в навчанні випускники школи II ступеня одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок  нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки.

За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу педрадою школи можуть встановлюватися різні форми морального i матеріального заохочення (подарунки, грамоти, подяки).

3.22. Виховний процес у школі

Виховання  учнів у школі здійснюється під час проведення  уроків,  в  процесі  позаурочної  та  позашкільної роботи.

Цілі  виховного процесу в школі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції  та  законах України, інших нормативно-правових актах.

У   школі   забороняється   утворення   та  діяльність організаційних структур  політичних  партій,  а  також  релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення  учнів  школи до вступу в будь-які об'єднання  громадян:  громадські,  громадсько-політичні, релігійні   організації  і  воєнізовані  формування,  а  також  до діяльності в зазначених організаціях,  участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

Дисципліна в школі дотримується на основі взаємоповаги усіх  учасників  навчально-виховного  процесу,  дотримання  правил внутрішнього розпорядку та цього статуту.

Застосування методів  фізичного  та  психічного насильства до учнів забороняється.

РОЗДІЛ 4. Учасники навчально-виховного процесу

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є учні, педагогічні працівники, адміністрація, бібліотекар, інші спеціалісти закладу, батьки або особи, які їх замінюють.

4.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов'язки визначаються Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства України, Положенням про загальноосвітній заклад, статутом, правилами внутрішнього розпорядку школи.

4.3. Учень  - особа,  яка навчається і виховується в школі.

Учні  школи мають право на:

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
 • вибір форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 • перегляд  результатів  оцінювання  навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини, коригування семестрової оцінки;
 • отримання додаткових,  у  тому  числі   платних,   навчальних послуг;
 • безпечні i нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою школи;
 • участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • участь у органах громадського самоврядування школи;
 • вільне вираження поглядів, переконань;
 • участь у громадських об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного i фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь i гідність, та інші права.

        4.4. Учні школи зобов'язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; підвищувати загальний культурний рівень;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними   програмами   та   навчальним  планом  школи, цим статутом;
 • дотримуватися вимог законодавства,  моральних,  етичних норм,
 • поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
 • виконувати вимоги  педагогічних  та інших працівників школи відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку школи;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
 • бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку школи;
 • приходити на уроки в шкільній формі визначеного зразка;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

За  невиконання  учасниками  навчально-виховного  процесу своїх   обов'язків,   порушення   статуту,   правил   внутрішнього розпорядку на  них  можуть  накладатися  стягнення  відповідно  до закону.

4.5. Учні школи залучаються до самообслуговування, різних видів суспiльно - корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм i правил особистої гігієни та охорони здоров'я.

4.6. Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

4.7. Призначення на посаду, звільнення педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України „Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

4.8.  Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;
 • брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів загальноосвітнього навчального закладу та інших органів самоврядування закладу, заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, позачергову атестацію та можливість обирати форми підвищення своєї кваліфікації;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції керівництву загальноосвітнього навчального закладу i органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
 • на соціальне i матеріальне забезпечення вiдповiдно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • отримання пенсії, в тому числі за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

4.9. Педагогічні працівники школи зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 • нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання,  затвердженим МОН,  доводити результати навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;
 • утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виконувати статут загальноосвітнього навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору, свої посадові обов’язки;
 • брати участь у роботі педагогічної ради, виробничих нарадах;
 • виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнiв;
 • постійно підвищувати свій професійний рiвень, педагогічну майстерність, загальну i політичну культуру;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну іншим шкідливим звичкам;
 • сприяти зростанню іміджу школи;
 • виконувати накази i розпорядження керівника школи, органів управління освітою;
 • вести відповідну документацію.

4.10. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором школи і затверджується органом управління освітою.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю або в разі звільнення педагогічного працівника.

4.11. Керівник школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками. Їхні права i обов'язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, правилами внутрішнього розпорядку та статутом школи.

4.12. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у  видах  робіт, не передбачених робочим навчальним планом,  навчальними програмами та іншими документами,  що  регламентують  діяльність  школи, здійснюється лише за їх згодою.

4.13. Керівник і педагогічні працівники школи підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання „старший учитель”, „учитель - методист”, „вихователь - методист” та інші.

4.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку школи, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

4.15. Права і обов'язки  технічних працівників та обслуговуючого персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку школи.

4.16. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати i бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатися до органів управління освітою, керівника школи з питань навчання, виховання дітей;
 • приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності школи;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах.

Детальніше статут школи можна переглянути за гіперпосиланням: http://kotelevskazosh.ucoz.ua/statut_shkoli-2.docx

Календар
«  Жовтень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Пошук

Друзі сайту

Котелевський РМК

Котелевська Гімназія №1

Котелевська ЗОШ №4


Педпреса

МОН


Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz